Jdi na obsah Jdi na menu
 


Informace pro občany

 

 

Obecné zásady
V případě ohrožení, o kterém budete vyrozuměni prostřednictvím sirén nebo médií (rozhlas, televize, rádio, tisk, internet ......) se snažte dodržovat tyto zásady:

·  RESPEKTUJTE a snažte se získávat informace z oficiálních zdrojů (televize, rozhlas, místní rozhlas, vyhláška obecního úřadu, pokyny zaměstnavatele ....)

·  NEROZŠIŘUJTE poplašné a neověřené zprávy

·  VARUJTE ostatní ohrožené osoby ve svém nejbližším okolí

·  NETELEFONUJTE zbytečně - telefoní síť je v situacích ohrožení přetížena

·  NEPODCEŇUJTE vzniklou situaci

·  POMÁHEJTE sousedům, zejména starým, nemocným a nemohoucím lidem

·  UVĚDOMTE SI, že největší hodnotu má lidský život a zdraví a až potom záchrana majetku

·  UPOSLECHNĚTE pokynů pracovníků záchranných složek, orgánů státní správy a samosprávy

Varovný signál a zvuk sirény
V České republice je jeden varovný signál. Kolísavý tón sirény po dobu 140 vteřin. Signál může být vysílán přikrát po sobě v cca tříminutových intervalech. Vyhlašuje se při bezprostředním ohrožení mimořádnou událostí nebo při jejím nenadálém vzniku.

Kromě varovného signálu "Všeobecná výstraha" existuje v České republice ještě signál "Požární poplach". Tento signál je vyhlašován přerušovaným tónem sirény po dobu 1 minuty (25 vteřin trvalý tón, 10 vteřin přestávka, 25 vteřin trvalý tón). Vyhlašuje se za účelem svolání jednotek požární ochrany.

Zvuk sirény vyjadřující signál "Všeobecná výstraha", znamená vždycky nějaké nebezpečí. Její zvuk upozorňuje, že může dojít nebo již došlo k mimořádné události, která ohrožuje životy a zdraví občanů, majetek a životní prostředí. Bude nutné se skrýt nebo opustit ohrožený prostor a dodržovat další opatření stanovená obcemi, zaměstavateli a správními úřady.

Sirény jsou spolehlivýp prostředkem varování obyvatel před nebezpečím a mohou být použity podle potřeby lokálně, na ohrožených územích a bude-li to vyžadovat situace i na území celého státu.

Akustické zkoušky sirén se konají každou první středu v měsíci.

 

Když zazní siréna
Níže uvedené pokyny platí jen tehdy, pokud zjevně nejde o povodně

1.OKAMŽITĚ SE UKRYJTE

·  Vyhledejte ukrytí v nejbližší budově. Tou může být výrobní závod, veřejná budova, soukromý dům, kancelář, obchod ...

·  Jestliže cestujete automobilem a uslyšíte varovný signál, zaparkujte automobil a vyhledejte úkryt v nejbižší budově

2.ZAVŘETE DVEŘE A OKNA

·  Když jste v budově, zabřete dveře a okna. Siréna může s velkou pravděpodobností signalizovat únik toxických látek, plynů, radiačních splodin a jedů. Uzavřením prostoru snížíte pravděpodobnost vlastního zamoření.
3.ZAPNĚTE RÁDIO NEBO TELEVIZI

·  Informace o tom, co se stalo, proč byla spuštěna siréna a varováno obyvatelstvo a co dělat dále, uslyšíte v mimořádných zpravodajstvích hromadných informačních prostředků. V případě výpadku el. proudu využijte přenosný radiopřijímač na baterie. Tyto informace jsou sdělovány i obecním rozhlasem, popř. elektronickými sirénami.

Co dělat, když bude nařízena evakuace


 

·  Dodržujte pokyny správních úřadů, obcí, popř. zaměstnavatele, kteří organizují nebo zajišťují evakuaci.

·  Dbejte pokynů k evakuaci osob nařízení velitelem zásahu.

·  Dodržujte stanovené zásady pro opuštění bytu, vezměte si evakuační zavazadlo a dostavte se na určené místo.

·  Při použití vlastních vozidel dodržujte pokyny zabezpečující evakuaci.

Zásady pro opuštění obydlí při evakuaci


 

·  Uhaste otevřený oheň v topidlech.

·  Vypněte elektrické spotřebiče (mimo ledniček a mrazáků).

·  Uzavřete přívod vody a plynu.

·  Ověřte, zda i sousedé vědí, že mají opustit byt.

·  Dětem vložte do kapsy oděvu cedulku se jménem a adresou.

·  Kočky a psy si vezměte s sebou.

·  Ostatní domácí zvířata, včetně exotických, ponechte doma a dobře je předzásobte vodou a potravou.

·  Vezměte evakuační zavazadlo, uzamkněte byt a dostavte se na určené evakuační středisko.

 

Evakuační zavazadlo
Evakuační zavazadlo se připravuje pro případ opuštění bytu v důsledku vzniku mimořádné události nebo nařízené evakuace.
Jako evakuační zavazadlo poslouží např. batoh, cestovní taška nebo kufr. Zavazadlo označte svým jménem a adresou

Obsahuje:

·  Základní trvanlivé potraviny, nejlépe v konzervách, dobře zabalený chléb a hlavně pitnou vodu.

·  Předměty denní potřeby, jídelní misku a příbor.

·  Osobní doklady, peníze, pojistné smlouvy a cennosti.

·  Přenosné rádio s rezervními bateriemi.

·  Toaletní a hygienické potřeby.

·  Léky, svítilnu.

·  Náhradní prádlo, oděv, obuv, pláštěnku, spací pytel nebo přikrývku

·  Kapesní nůž, zápalky, šití a další drobnosti.

Ochrana před povodněmi
Před povodní:

·  Vytypujte si bezpečné místo, které nebude zaplaveno vodou.

·  Připravte si pytle s pískem na utěsnění nízko položených dveří a oken.

·  Připravte si potraviny a pitnou vodu na 2-3 dny.

·  Vlastníte-li osobní automobil, připravte jej k použítí.

·  Připravte evakuaci zvířat. Upevněte věci, které by mohla odnést voda.

·  Připravte si evakuační zavazadlo.

Při povodni:

·  Opusťte ohrožený prostor.

·  V případě evakuace dodržujte zásady pro opuštění bytu(domu).

·  Je-li nedostatek času, okamžitě se přesuňte na vytypované místo , které nebude zaplaveno vodou.

Po povodni:

·  Nechte si zkontrolovat stav obydlí (statická narušenost, obyvatelnost), rozvody energií (plyn, el. energie apod.) , stav kanalizace a rozvodů vody.

·  Zlikvidujte uhynulé zvířectvo, potraviny a polní plodiny, které byly zasaženy vodou, podle pokynů hygienika.

·  Informujte se o místech humanitární pomoci.

·  Kontaktujte příslušné pojišťovny ohledně náhrad škod.